Privacyverklaring

Met deze “Privacy statement” wordt de verwerking van uw persoonsgegevens meegedeeld door volgende verwerkingsverantwoordelijke: Sherlock SEO Agency, met maatschappelijke zetel te Werchtersesteenweg 143 3130 Betekom en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BTW BE 0633.600.436.

In deze Privacy statement wordt de essentiële informatie meegegeven waarmee uw persoonsgegevens worden verwerkt.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy statement en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Introductie

A. Wie zijn we?

Sherlock SEO Agency hecht veel belang aan uw privacy en acht het zeer belangrijk om uw persoonsgegevens met de nodige zorg en confidentialiteit te verwerken.

Wij leven de Europese regelgeving 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na (Algemene Verordening Gegevensbescherming, GDPR), alsook de Belgische Kaderwet van 30 juli 2018.

Via dit “Privacy statement” wensen wij u op een transparante wijze uiteen te zetten hoe Sherlock SEO Agency, met maatschappelijke zetel te Werchtersesteenweg 143 3130 Betekom en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE 0633.600.436 omgaat met uw persoonsgegevens.

Dit privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door Sherlock SEO Agency in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke  Dit betekent dat wij het doel en de middelen bepalen voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het lezen van ons privacy statement vragen heeft, kan u deze steeds overmaken via info@sherlockseo.com.

B. Op wie en wanneer is dit privacy statement van toepassing?

Dit privacy statement is van toepassing op alle klanten en op de bezoekers van de website www.sherlockseo.be en alle daaraan gerelateerde activiteiten.  Het is eveneens van toepassing op bijvoorbeeld prospecten, service providers en op de commerciële relaties die worden aangegaan.

Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van dit Privacy statement en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

A. Wat betekent de verwerking van persoonsgegevens?

Een verwerking is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés.  Het concept ‘verwerking’ is breed te interpreteren  Zo zijn het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens, allemaal voorbeeld van verwerkingen.

B. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

Als verwerkingsverantwoordelijke verwerken wij uw persoonsgegevens in volgende omstandigheden:

 • Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier
 • Wanneer u informatie opvraagt of interesse toont in onze dienstverlening
 • Wanneer u uw sollicitatie indient
 • Wanneer u zich registreert voor onze nieuwsbrief
 • Wanneer u zich registreert voor een evenement

Daarnaast verwerken wij uw gegevens eveneens via cookies.  Hiervoor verwijzen wij naar het cookiebeleid op onze website.

C. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

We  kunnen de volgende persoonsgegevens van u verwerken.  Afhankelijk van de situatie, zullen we niet noodzakelijk alle hieronder opgesomde persoonsgegevens verwerken:

 • uw contactgegevens: naam, adres en andere contactgegevens
 • uw contactgeschiedenis: verstuurde en ontvangen e-mails,…
 • werk gerelateerde gegevens: CV, opleiding, diploma, taalvaardigheid, professionele activiteiten, referentie checks,…
 • identificatiegegevens: identiteitskaart gegevens,…
 • financiële gegevens
 • persoonlijke details: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke status, nationaliteit

D. Bijzondere categorieën van persoonsgegevens

In principe verwerken wij geen bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens, politieke overtuiging, biometrische gegevens, seksuele geaardheid, etnische afkomst, …

Artikel 3 – Rechtsgronden voor de verwerking

Sherlock SEO Agency zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken op basis van volgende rechtsgronden:

 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst met onze klanten en om onze dienstverlening te kunnen uitoefenen
 • De verwerking is noodzakelijk om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen
 • We kunnen uw persoonsgegevens eveneens verwerken op basis van het gerechtvaardigd belang. We zullen uw persoonsgegevens enkel verwerken voor de vooropgestelde doeleinden. Indien we uw gegevens voor andere doeleinden zouden wensen te gebruiken, zullen wij dit enkel doen na ontvangst van uw specifieke toestemming. Daarenboven zullen we passende technische en organisatorische maatregelen voorzien om ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens te voorkomen.
 • We kunnen uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw specifieke toestemming.

Artikel 4 – Doeleinden van de verwerking

4.1. Algemene doeleinden:

Sherlock SEO Agency zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken en met inachtname van de bepalingen in de algemene verordening gegevensbescherming:

 • Operationele doeleinden: Het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Sherlock SEO Agency om haar website en dienstverlening voortdurend te verbeteren
 • Zakelijke doeleinden: u informeren over onze dienstverlening, om onze algemene voorwaarden te communiceren, om onze dienstverlening uit te voeren, om onze facturatie over te maken, om te communiceren met onze klanten en met sollicitanten
 • Commerciële doeleinden: Het  toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen ,…  op basis van uw expliciete, voorafgaande toestemming en rekening houdend met uw rechten. U kan uw toestemming te allen tijde terug intrekken.  Gezien de aard van de beschikbare gegevens en het feit dat sommige informatie publiek beschikbaar is, achten we het risico op de schending van uw rechten miniem.  Voor de toepassing van het gerechtvaardigd belang als rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens, zullen de impact op uw privacy beperken tot het strikte minimum door het gebruik van uw gegevens te beperken en de nodige toegangsrechten in te bouwen om ongeoorloofde toegang te vermijden.
 • Het verbeteren van de gebruikservaring met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten (deels) onmogelijk wordt wanneer de verwerking wordt geweigerd.

Sherlock SEO Agency zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren of commercieel ter beschikking stellen aan derden, tenzij met uw voorafgaande toestemming.

4.2. Waar wij gegevens verwerken

 1. Wijzelf en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER (Europese Economische Ruimte) verwerken.
 2. Wij kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die u zou kunnen genieten onder toepasselijk dwingend recht.  Zo maken wij gebruik van Active Campaign en Zoom.
 3. Zowel Active Campaign als Zoom voorzien in de mogelijkheid om bepaalde settings aan te passen zodat deze tools kunnen worden gebruikt in overeenstemming met de GDPR. Hiermee rekening houdend alsook met de beperkte overdracht van gegevens via deze tools, zorgen wij voor een zo hoog mogelijke bescherming van uw gegevens.
 4. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van de doorgifte aan derden landen en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord.

Artikel 5 – Van wie ontvangen wij mogelijk persoonsgegevens

Wij ontvangen uw persoonsgegevens mogelijk rechtstreeks van uzelf, of via publieke bronnen, of vanwege derde partijen.

Indien wij uw gegevens, verkregen via externe bronnen, verder zullen verwerken voor andere doeleinden dan waarvoor ze werden verzameld, zullen wij hiertoe uw expliciete toestemming vragen.

Artikel 6 – Met wie delen wij mogelijk uw gegevens?

Wij zullen uw gegevens niet delen met derde partijen, tenzij:

 • We hiertoe wettelijk verplicht zijn
 • U ons uw expliciete toestemming heeft verleend
 • Wanneer dit noodzakelijk is om één van bovenvermelde doeleinden te realiseren

Indien we een beroep dienen te doen op externe dienstverleners (“verwerkers”) in het kader van onze dienstverlening (bijvoorbeeld in het kader van ICT, payroll, de uitrol van business processen,…) dan zullen deze verwerkers namens ons persoonsgegevens verwerken.  Zij kunnen deze data noch voor andere dan de vooropgestelde doeleinden gebruiken, noch voor eigen doeleinden.  Teneinde alle rechten en plichten te garanderen zal met deze verwerkers een ‘verwerkersovereenkomst’ worden afgesloten.

Ook zullen sommige van onze medewerkers toegang hebben tot uw persoonsgegevens.  Hiertoe werden contractuele afspraken vastgelegd met de betrokken medewerkers met het oog op het waarborgen van de confidentialiteit en gegevensbescherming.

Artikel 7 – Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen uzelf en Sherlock SEO Agency

Hierbij wordt rekening gehouden met de relevante wet- en regelgevende vereisten inzake het bijhouden van gegevens.

Wij kunnen ze ook bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, te reageren op vragen en om eventuele geschillen op te lossen, om te voldoen aan onze legitieme belangen en om onze rechten te handhaven.

Artikel 8 – Uw rechten

Volgende rechten ten opzichten van de eigen persoonsgegevens zijn steeds uitoefenbaar op eenvoudig verzoek.

8.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens. Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij u toch een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door ons gemaakte administratieve kosten. In datzelfde geval kunnen wij er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. U wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

8.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Sherlock SEO Agency. Daarnaast heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

8.3. Recht van bezwaar:

U beschikt steeds over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen of voor doeleinde van direct marketing.

8.4. Recht van overdraagbaarheid:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerd formaat te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

8.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u natuurlijk over het recht om die toestemming in te trekken.

8.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail, naar info@sherlockseo.com, per post naar Werchtersesteenweg 143 3130 Betekom. Hierbij kan een extra identificatie gevraagd worden ter legitimatie.
Voor andere verzoeken (samenwerkingen/betwisting van content/geplaatste links) kan contact opgenomen worden via de contactpagina.

8.7. Automatische beslissingen en profiling:

Tijdens de verwerking van uw persoonsgegevens worden er geen profiling methodes gebruikt met nadelige automatische impact op de ontvangen diensten.

8.8. Recht om klacht in te dienen:

Indien u om de één of andere reden ontevreden zou zijn over ons gegevensbeschermingsbeleid, kan u ons uiteraard contacteren zodat wij samen met u een oplossing kunnen vinden. Wanneer dit niet zou lukken heeft u nog steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be.

Artikel 9 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

9.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

9.2. In geen geval kan Sherlock SEO Agency aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

9.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 10 – Links naar andere websites

10.1. Sherlock SEO Agency is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt vanop Sherlock SEO Agency door de beheerder of bezoekers. De bezoeker is er zich van bewust dat de privacy van andere websites kan verschillen van Sherlock SEO Agency.

10.2. Een link naar een website kan niet aanzien worden voor een expliciete goedkeuring van de inhoud van deze website en hierbij kan de correctheid ook niet blijvend gegarandeerd worden.

Artikel 11 – Vragen of klachten

Indien u vragen heeft omtrent ons privacy statement of indien u een klacht wenst te formuleren, vindt u hierbij onze contactgegevens:

info@sherlockseo.com ; +32 479 25 43 57

Artikel 12: Wijzigingen aan het privacy statement

Sherlock SEO Agency heeft het recht om aanpassingen aan haar privacy statement aan te brengen.  De recentste versie van het privacy statement kan steeds op de website worden geconsulteerd.

Versie datum: 26 mei 2021